JURIDISCHE KENNISGEVING

1. Presentatie van de site.

Krachtens artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, worden gebruikers van de site luchonanetotrail.fr geïnformeerd over de identiteit van de verschillende belanghebbenden in het kader van de implementatie en de opvolging ervan. :

Eigenaar: Luchon Aneto Trail - - Philippe TISSINIER - LUCHON ANETO TRAIL - Rue de la seruilhe - 31510 ORE
Publicatiebeheerder: Philippe Tissinier - philippe@luchonanetotrail.fr
De publicatiemanager is een natuurlijk persoon.
Webmaster: Jean-Philippe ROQUES
Gastheer: WIX
Credits: de juridische kennisgevingen zijn gegenereerd en aangeboden door het maken van een responsieve site door Subdelirium

2. Algemene gebruiksvoorwaarden van de site en de aangeboden diensten.

Het gebruik van de site luchonanetotrail.fr impliceert de volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd of aangevuld, gebruikers van de site luchonanetotrail.fr worden daarom uitgenodigd om ze regelmatig te raadplegen.

Deze site is normaal gesproken te allen tijde toegankelijk voor gebruikers. Een onderbreking als gevolg van technisch onderhoud kan echter worden beslist door Luchon Aneto Trail, die dan zal trachten de gebruikers vooraf de data en tijdstippen van de interventie te communiceren.

De site luchonanetotrail.fr wordt regelmatig bijgewerkt door Philippe Tissinier. Evenzo kunnen de wettelijke vermeldingen op elk moment worden gewijzigd: ze zijn niettemin bindend voor de gebruiker, die wordt uitgenodigd om er zo vaak mogelijk naar te verwijzen om er kennis mee te maken.

3. Beschrijving van de geleverde diensten.

Het doel van de site luchonanetotrail.fr is om informatie te verstrekken over alle activiteiten van het bedrijf.

Luchon Aneto Trail streeft ernaar om de site luchonanetotrail.fr zo nauwkeurig mogelijk te informeren. Het kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor weglatingen, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de update, hetzij door hem of door externe partners die hem deze informatie verstrekken.

Alle informatie op de site luchonanetotrail.fr wordt ter indicatie gegeven en zal waarschijnlijk evolueren. Bovendien is de informatie op de site luchonanetotrail.fr niet volledig. Ze worden gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sinds ze online zijn gezet.

4. Contractuele beperkingen op technische gegevens.

De site maakt gebruik van JavaScript-technologie.

De website kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor materiële schade die verband houdt met het gebruik van de site. Bovendien verbindt de gebruiker van de site zich ertoe de site te bezoeken met behulp van recente apparatuur die geen virussen bevat en met een up-to-date browser van de nieuwste generatie.

5. Intellectuele eigendom en vervalsingen.

Luchon Aneto Trail is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of bezit de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de site, in het bijzonder de teksten, afbeeldingen, grafische afbeeldingen, logo, pictogrammen, geluiden, software.

Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of proces, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van: Luchon Aneto Trail.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of een van de elementen die deze bevat, wordt beschouwd als een inbreuk en wordt vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van artikel L.335-2 en volgende van de Intellectual Property Code.

6. Beperkingen van aansprakelijkheid.

Luchon Aneto Trail kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor directe of indirecte schade veroorzaakt aan de apparatuur van de gebruiker bij het betreden van de luchonanetotrail.fr- site, en als gevolg van het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de specificaties vermeld in punt 4, of het optreden van een bug of een incompatibiliteit.

Luchon Aneto Trail kan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor indirecte schade (zoals bijvoorbeeld marktverlies of verlies van een kans) als gevolg van het gebruik van de site luchonanetotrail.fr .

Interactieve ruimtes (mogelijkheid om vragen te stellen in de contactruimte) zijn beschikbaar voor gebruikers. Luchon Aneto Trail behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving alle inhoud te verwijderen die in deze ruimte is geplaatst en die in strijd zou zijn met de wet die van toepassing is in Frankrijk, in het bijzonder de bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming. Waar van toepassing behoudt Luchon Aneto Trail zich ook het recht voor om de burgerlijke en / of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker in twijfel te trekken, in het bijzonder in het geval van een racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische boodschap, ongeacht het gebruikte medium. (Tekst, fotografie ...) .

7. Beheer van persoonlijke gegevens.

In Frankrijk worden persoonsgegevens met name beschermd door wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het strafwetboek en de Europese richtlijn van oktober 24, 1995.

Bij het gebruik van de site luchonanetotrail.fr kan het volgende worden verzameld: de URL van de links waarmee de gebruiker toegang heeft gekregen tot de site luchonanetotrail.fr , de toegangsprovider van de gebruiker, het IP-adres (Internet Protocol) van de gebruiker.

In elk geval verzamelt Luchon Aneto Trail alleen persoonlijke informatie over de gebruiker voor de behoefte aan bepaalde diensten die worden aangeboden door de site luchonanetotrail.fr. De gebruiker verschaft deze informatie met volledige kennis van zaken, in het bijzonder wanneer hij deze zelf invoert. Vervolgens wordt aan de gebruiker van de site luchonanetotrail.fr de verplichting gespecificeerd om deze informatie al dan niet te verstrekken.

In overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 38 en volgende van de wet 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden, heeft elke gebruiker recht op toegang tot, rectificatie van en verzet tegen persoonlijke gegevens die op hem betrekking hebben. zijn schriftelijke en ondertekende aanvraag, vergezeld van een kopie van het identiteitsbewijs met handtekening van de houder van het document, met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden gestuurd.

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de luchonanetotrail.fr- site wordt gepubliceerd zonder medeweten van de gebruiker, uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of verkocht op welk medium dan ook aan derden. Alleen de veronderstelling van terugbetaling van Luchon Aneto Trail en zijn rechten zou de overdracht van dergelijke informatie aan de mogelijke koper mogelijk maken, die op zijn beurt gebonden zou zijn aan dezelfde verplichting om gegevens op te slaan en te wijzigen met betrekking tot de gebruiker van de luchonanetotrail.fr- website.

De site is niet aangemeld bij de CNIL omdat deze geen persoonlijke informatie verzamelt. .

De databases worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databases.

8. Hyperlinks en cookies.

De site luchonanetotrail.fr bevat een aantal hyperlinks naar andere sites, opgezet met toestemming van Luchon Aneto Trail. Luchon Aneto Trail heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van de aldus bezochte sites te controleren en aanvaardt daarom geen enkele verantwoordelijkheid voor dit feit.

Het browsen op de site luchonanetotrail.fr kan de installatie van cookie (s) op de computer van de gebruiker veroorzaken. Een cookie is een klein bestand waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat informatie vastlegt met betrekking tot de navigatie van een computer op een site. De aldus verkregen gegevens zijn bedoeld om de latere navigatie op de site te vergemakkelijken en zijn ook bedoeld om verschillende aanwezigheidsmetingen mogelijk te maken.

Als u weigert een cookie te installeren, kan het onmogelijk zijn om toegang te krijgen tot bepaalde diensten. De gebruiker kan zijn computer echter als volgt configureren om de installatie van cookies te weigeren:

In Internet Explorer: tooltab (pictogram in de vorm van een tandje rechtsboven) / internetopties. Klik op Privacy en kies Alle cookies blokkeren. Valideer op Ok.

In Firefox: klik bovenaan het browservenster op de Firefox-knop en ga vervolgens naar het tabblad Opties. Klik op het tabblad Privacy.
Configureer de conserveringsregels op: gebruik gepersonaliseerde parameters voor geschiedenis. Schakel het ten slotte uit om cookies uit te schakelen.

In Safari: klik rechtsboven in de browser op het menupictogram (gesymboliseerd door een tandwiel). Selecteer instellingen. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven. Klik in het gedeelte "Vertrouwelijkheid" op Inhoudsinstellingen. In het gedeelte "Cookies" kunt u cookies blokkeren.

Onder Chrome: Klik rechtsboven in de browser op het menupictogram (gesymboliseerd door drie horizontale lijnen). Selecteer instellingen. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven. Klik in het gedeelte "Vertrouwelijkheid" op voorkeuren. Op het tabblad "Vertrouwelijkheid" kunt u cookies blokkeren.

9. Toepasselijk recht en toekenning van jurisdictie.

Elk geschil in verband met het gebruik van de site luchonanetotrail.fr is onderworpen aan de Franse wetgeving. Exclusieve bevoegdheid wordt toegekend aan de bevoegde rechtbanken van Parijs.

10. De belangrijkste betrokken wetten.

Wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, met name gewijzigd door wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004 met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden.

Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor vertrouwen in de digitale economie.

11. Lexicon.

Gebruiker: internetgebruiker die verbinding maakt via de bovengenoemde site.

Persoonlijke informatie: "informatie die, in welke vorm dan ook, rechtstreeks of onrechtstreeks de identificatie mogelijk maakt van de natuurlijke personen op wie ze van toepassing is" (artikel 4 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).